پادکس


ایمنی پادکس با هدف ایمنی برای کارکنان و آسودگی خیال برای کارفرمایان در سراسر کشور،اقدام به تولید و تأمین و توزیع کالای ایمنی در زمینه ی تجهیزات حفاظت فردی مانند لباس کار، کفش کار، دستکش کار,آتش نشانی و سایر دسته بندی ها نموده است.